Bài tập Dart - Đoán số tự nhiên

Viết chương trình sinh ra một số tự nhiên n ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Đề nghị người dùng đoán một số và nhập vào. In ra màn hình thông báo xem số người dùng đoán đúng, lớn hơn hay nhỏ hơn số n. Nếu chưa đúng thì cho phép người dùng đoán lại hai lần nữa.

import 'dart:io';
import 'dart:math';

void main() {
 final random = Random();
 int n = random.nextInt(100);
 int so_lan_doan = 0;

 while (so_lan_doan < 3) {
  stdout.write('Mời bạn đoán một số:');
  int so_du_doan = int.parse(stdin.readLineSync()!);
  so_lan_doan++;
  if (so_du_doan == n) {
   print('Chúc mừng! Bạn đoán chính xác!');
   break;
  } else if (so_du_doan < n) {
   print('Số bạn đoán nhỏ hơn số của chương trình!');
  } else {
   print('Số bạn đoán lớn hơn số của chương trình!');
  }
 }
 if (so_lan_doan == 3) print('Bạn đã thua cuộc!');
}