Bài tập Dart - Đọc số tự nhiên

Viết chương trình in ra cách đọc của một số tự nhiên n cho trước có ba chữ số. Ví dụ với n=123 thì kết quả in ra màn hình là Một trăm hai mươi ba

Dưới đây, chúng tôi gợi ý bạn sử dụng từ khóa switch case để giải quyết. Nếu sử dụng kiểu dữ liệu List hoặc Map thì chương trình sẽ gọn hơn rất nhiều.

import 'dart:io';

void main() {
 print('Mời bạn nhập một số nguyên dương: ');
 int n = int.parse(stdin.readLineSync()!);
 String hang_tram = '';
 String hang_chuc = '';
 String hang_don_vi = '';
 int a = n ~/ 100;
 int b = (n - 100 * a) ~/ 10;
 int c = n % 10;
 switch (a) {
  case 0:
   hang_tram = 'Không';
   break;
  case 1:
   hang_tram = 'Một';
   break;
  case 2:
   hang_tram = 'Hai';
   break;
  case 3:
   hang_tram = 'Ba';
   break;
  case 4:
   hang_tram = 'Bốn';
   break;
  case 5:
   hang_tram = 'Năm';
   break;
  case 6:
   hang_tram = 'Sáu';
   break;
  case 7:
   hang_tram = 'Bảy';
   break;
  case 8:
   hang_tram = 'Tám';
   break;
  case 9:
   hang_tram = 'Chín';
   break;
 }
 switch (b) {
  case 0:
   hang_chuc = 'linh';
   break;
  case 1:
   hang_chuc = 'mười';
   break;
  case 2:
   hang_chuc = 'hai';
   break;
  case 3:
   hang_chuc = 'ba';
   break;
  case 4:
   hang_chuc = 'bốn';
   break;
  case 5:
   hang_chuc = 'năm';
   break;
  case 6:
   hang_chuc = 'sáu';
   break;
  case 7:
   hang_chuc = 'bảy';
   break;
  case 8:
   hang_chuc = 'tám';
   break;
  case 9:
   hang_chuc = 'chín';
   break;
 }

 switch (c) {
  case 0:
   hang_don_vi = '';
   break;
  case 1:
   hang_don_vi = 'một';
   break;
  case 2:
   hang_don_vi = 'hai';
   break;
  case 3:
   hang_don_vi = 'ba';
   break;
  case 4:
   hang_don_vi = 'bốn';
   break;
  case 5:
   hang_don_vi = 'năm';
   break;
  case 6:
   hang_don_vi = 'sáu';
   break;
  case 7:
   hang_don_vi = 'bảy';
   break;
  case 8:
   hang_don_vi = 'tám';
   break;
  case 9:
   hang_don_vi = 'chín';
   break;
 }
 if (b > 1) {
  print('$hang_tram trăm $hang_chuc mươi $hang_don_vi');
 } else {
  print('$hang_tram trăm $hang_chuc $hang_don_vi');
 }
}

Nếu sử dụng kiểu danh sách, chương trình sẽ như sau:

import 'dart:io';

void main() {
 print('Mời bạn nhập một số nguyên dương: ');
 int n = int.parse(stdin.readLineSync()!);
 List<String> chu_thuong = [
  'không',
  'một',
  'hai',
  'ba',
  'bốn',
  'năm',
  'sáu',
  'bảy',
  'tám',
  'chín'
 ];
 List<String> chu_hoa = [
  'Không',
  'Một',
  'Hai',
  'Ba',
  'Bốn',
  'Năm',
  'Sáu',
  'Bảy',
  'Tám',
  'Chín'
 ];
 if(n%10 !=0){print(
   '${chu_hoa[n~/100]} trăm ${chu_thuong[(n - (n ~/ 100) * 100) ~/ 10]} mươi ${chu_thuong[n % 10]}.');
}
 else{
  print(
   '${chu_hoa[n~/100]} trăm ${chu_thuong[(n - (n ~/ 100) * 100) ~/ 10]} mươi.');

 }
}