Bài tập Dart - Tháng có bao nhiêu ngày

Viết chương trình nhập ngày, tháng, năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày.

import 'dart:io';

void main() {
 stdout.write(
   'Mời bạn nhập ngày tháng theo định dạng YYYY-MM-DD, ví dụ 2021-05-27: ');
 DateTime n = DateTime.parse(stdin.readLineSync()!);
 switch (n.month) {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 6:
  case 8:
  case 10:
  case 12:
   {
    print('Tháng ${n.month} có 31 ngày.');
    break;
   }
  case 2:
   {
    if ((n.year % 4 == 0) & (n.year % 100 != 0))
     print('Tháng ${n.month} có 29 ngày.');
    else
     print('Tháng ${n.month} có 28 ngày.');
    break;
   }
  case 4:
  case 7:
  case 9:
  case 11:
   {
    print('Tháng ${n.month} có 31 ngày.');
    break;
   }
 }
}