Bài tập Dart - Số tự nhiên chia hết cho 7

Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5, nằm trong đoạn 10200. Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng, cách nhau bằng dấu phẩy.

import 'dart:io';

void main() {
 for(int i = 14; i<=200; i+= 7){
  if(i % 5 !=0) {
   stdout.write(i);
   stdout.write(',');
  }
 }
}