Bài tập Dart - Cùng dấu hay trái dấu

Viết chương trình kiểm tra xem hai số thực a b cho trước có cùng dấu hay không.

import 'dart:io';

void main() {  
  stdout.write("Mời nhập số thứ nhất:");
  double a = double.parse(stdin.readLineSync()!);
  stdout.write("Mời nhập số thứ hai:");
  double b = double.parse(stdin.readLineSync()!);
 
 if (a * b > 0)
  print('Hai số bạn nhập vào cùng dấu.');
 else
  print('Hai số bạn nhập vào trái dấu.');
}