##4 tính chất của OOP

###Tính kế thừa

// base (parent) class
class Parent {
 // some props
 // some methods
}

// derived (child) class
class Child extends Parent {
 
}

##Các loại kế thừa

Đơn kế thừa:

// base class
class Parent {
 // some props
 // some methods
}

// derived class
class Child extends Parent {
 
}

Untitled

Đa kế thừa:

Untitled

Kế thừa đa cấp

// base class
class Parent {
 // some props
 // some methods
}

// derived class
class Child extends Parent {
 
}

// GrandChild is derived from Child,
// which is derived from another
// class (Parent)
class GrandChild extends Child {
 
}

Untitled

##‹ Kế thừa phân cấp

Nhiều class con kế thừa cùng một class cha

// base class
class Parent {
 // some props
 // some methods
}

// derived class
class Child1 extends Parent {
 
}

class Child2 extends Parent {
 
}

Untitled

Lưu ý

 • class con chỉ kế thừa các thuộc tính và phương thức của class cha, không kế thừa constructor của class cha
 • Dart không hỗ trợ đa kế thừa

Từ khóa super

Lợi ích của super

 • Truy cập đến các data member của class cha để phân biệt với data member của class con
 • Tránh ghi đè lên phương thức của class cha
 • Dùng để gọi các parameterized constructor của class cha
class Person {
 late String name;
 late int age;

 Person(this.name, this.age);
 void printInfo() {
  print(this.name);
  print(this.age);
 }
}

class Student extends Person {
 late int id;
 Student(String name, int age, int id)
   : this.id = id,
    super(name, age); // đến parameterized constructor của class cha

 @override
 void printInfo() {
  super.printInfo();
  print(this.id);
 }
}

void main() {
 var newPerson = new Person("Hung", 20);
 var newStudent = new Student("Hung", 21, 11);
 newPerson.printInfo();
 print("--------------");
 newStudent.printInfo();
}

Tính đóng gói

class User {
 String name; // đây là thành phần public
 String _username; // đây là thành phần private
 String _password;

 User(this.name, this._username, this._password);
}
 • Khi class User và main đặt trong cùng một file.
class User {
 String name;
 String _username;
 String _password;

 User(this.name, this._username, this._password);

 void _hashPassword() {
  print("password hashed >.<");
 }
}

void main() {
 var newUser = new User("Hung", "admin", "admin");
 newUser._username = "adminLOL"; // legal
 newUser._password = "adminLOL"; // legal

 newUser._hashPassword();
}

Khi class User được đặt trong file user.dart và import vào file main.dart

// user.dart
class User {
 String name;
 String _username;
 String _password;

 User(this.name, this._username, this._password);

 void _hashPassword() {
  print("password hashed >.<");
 }
}
import 'user.dart';

void main() {
 var newUser = new User("Hung", "admin", "admin");
 newUser._username = "adminLOL"; // illegal
 newUser._password = "adminLOL"; // illegal

 newUser._hashPassword(); // illegal
}

##Tính đa hình

class User {
 void printInfo() {
  print("This is a new User!");
 }
}

class Student extends User {
 @override 
 void printInfo() {
  print("This is not just an user, but a student as well");
 }
}

void main() {
 var newUser = new User();
 newUser.printInfo(); // output: This is a new user!
 var newStudent = new Student();
 newStudent.printInfo(); // output: This is not just an user, but a student as well
}

###Lưu ý

Untitled

##Tính trừu tượng

Lớp trừu tượng (abtract class)

abstract class Animal {
 // define constructor and fields
 int _hands;
 String _type;
 String _name;
 int _children = 0;
 Animal(this._name, this._type, this._hands);

 void setName(String name);
}

class Dog extends Animal {
 Dog(String name, String type, int hands) : super(name, type, hands);
 void setChildren(int nChild) {
  this._children = nChild;
 }
}

##Interface

class Person {
 final String _name; // in the interface
 Person(this._name); // Not in the interface, since this is a constructor.
 // In the interface.
 String greet(String who) => 'Hello, $who. I am $_name.';
}

class Impostor implements Person {
 String get _name => '';
 String greet(String who) => 'Hi $who. Do you know who I am?';
}

String greetBob(Person person) => person.greet('Bob');

void main() {
 print(greetBob(Person('Kathy')));
 print(greetBob(Impostor()));
}

##Mixin

Untitled

class Animal {}
class Mammal extends Animal{}
class Bird extends Animal{}
class Fish extends Animal {}

mixin Flyer {
 double? maxHeight;
 void fly() {
  print("Flies at $maxHeight");
 }
}

mixin Swimmer {
 double? maxDepth;

 void swim() {
  print("Swims at $maxDepth");
 }
}

mixin Walker on Mammal, Bird{
 //...
}

class Dolphin extends Mammal with Swimmer {
 Dolphin() {
  this.maxDepth = 100;
  this.swim();
 }
}

class Bat extends Mammal with Flyer {
 Bat() {
  this.maxHeight = 200;
  this.fly();
 }
}

class Duck extends Bird with Swimmer, Flyer , Walker{
 
}