Bài tập Dart - Tính giai thừa của một số tự nhiên

Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n. Với n được nhập từ bàn phím. Ví dụ, n = 8 thì kết quả đầu ra phải là 1*2*3*4*5*6*7*8 = 40320

import 'dart:io';

void main() {
 stdout.write('Mời bạn nhập một số nguyên dương: ');
 int n = int.parse(stdin.readLineSync()!);
 if (n <= 1) {
  print('$n!=1');
 } else {
  int temp = n;
  for (int i = 1; i < n; i++) {
   stdout.write(i);
   stdout.write('*');
   temp *= i;
  }
  ;

  stdout.write(n);
  stdout.write('=');
  stdout.write(temp);
 }
}