Các widget như ListView, GridView có một thuộc tính là Shrink Wrap gây khó hiểu cho nhiều bạn mới học Flutter.

Shrink Wrap Property trong Flutter là gì?

Thông thường, một ListView, GridView, PageView hoặc CustomScrollView cố gắng để chiếm nhiều không gian nhất (theo chiều cuộn scrollDirection) của có thể từ các wigdet cha (parent), cho dù bản thân chúng cần ít không gian hơn thế.

Hãy xem ví dụ sau:

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(App());

class App extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(),
    body: Center(
     child: Container(
      margin: EdgeInsets.all(32),
      decoration: BoxDecoration(border: Border.all(color: Colors.red)),
      child: ListView(
       shrinkWrap: false,
       children: <Widget>[
        ListTile(title: Text('Item 1')),
        ListTile(title: Text('Item 2')),
        ListTile(title: Text('Item 3')),
       ],
      ),
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Nếu thuộc tính shrinkWrap có giá trị false (đây là giá trị mặc định) thì kết quả sẽ như hình sau:

image-20210830104520834

Nếu thuộc tính shrinkWrap có giá trị true thì kết quả sẽ như hình sau:

image-20210830104938353

Tóm lại, một ScrollView’s scrollDirection có thể có hai kích thước.

 • Lấy kích thước như widget cha.
 • Lấy kích thước của các widget con (children)

Nếu thuộc tính shrinkWrap của ScrollView là false thì kích thước cuộn của ScrollView có cùng kích thước như widget cha.

Nếu thuộc tính shrinkWrap của ScrollView là true thì kích thước cuộn của ScrollView có cùng kích thước như widget con.

Bài viết tham khảo từ What Does the Shrink Wrap Property Does In Flutter ?? - Flutter Agency