Khi khai báo một hàm function (thường gặp nhất là khi khai báo hàm của một class) trong Dart, chúng ta thường gặp hai cách khai báo sau:

Function first;
Function() second;

Đâu là sự khác nhau giữa Function()Function trong Dart?

 • Function biểu diễn cho bất kì hàmfunction nào. Chẳng hạn chúng ta có hai hàm foobar như sau:
void foo() {}
int bar(int positional, {String? named}) => positional;

Và một biến example có kiểu là Function. Bây giờ, chúng ta thử gán các biến cho các hàm này

void main() {
 void foo() {}
 int bar(int positional, {String? named}) => positional;

 Function example = foo; // OK
 example = bar; // OK
}
 • Function() biểu diễn một hàm function không có tham số. Vẫn với hai hàm foobar như trên, chúng ta thử gán cho biến example có kiểu là Function().
void main() {
 void foo() {}
 int bar(int positional, {String? named}) => positional;

 Function() example = foo; // OK
 example = bar; // Err
}

Khi khai báo các hàm và gán giá trị cho biến hàm, chúng ta cần chú ý chúng phải có sự tương thích về tham số.

void main() {
 void foo() {}
 int bar(int a) {
  return a;
 };

 int Function(int) example;
 int Function(String) anotherExample;

 example = foo; // Erros, foo không có tham số trong khi example có tham số
 example = bar; // OK
 anotherExample = bar; //Err
}

Một ví dụ khác về Function()Function trong Dart

Chúng ta có phương thức callMe() không có tham số, được gọi bởi một nút bấm ElevatedButton

 void callMe() {
  print('OK');
 }

ElevatedButton có mã nguồn như sau:

ElevatedButton(
    onPressed: callMe, // its working even if we called another method from here
    child: Text('Pressed Me'),
   ),

Nếu hàm callMe() có tham số

void callMe(int a) {
    print('$a');
   }

thì nó sẽ không thể callback theo cách trên, mà phải sử dụng cách sau:

RaisedButton(
    onPressed: () {
     callMe(3); 
    },
    child: Text('Pressed Me'),
   ),