Bài tập Dart - Tổng các số nguyên dương lớn hơn 10000

Viết chương trình kiểm tra một số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không.

// Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000.
void main() {
 int sum = 0;
 int count = 0;
 while(sum <= 10000){
  count++;  
  sum += count;
  //print('$count: $sum'); //in để kiểm tra
 }
}