Bài tập Dart - Kiểm tra số nguyên tố

Viết chương trình kiểm tra một số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không.

import 'dart:io';
import 'dart:math';

void main() {
 stdout.write('Mời bạn nhập số nguyên thứ nhất: ');
 int a = int.parse(stdin.readLineSync()!);
 bool isPrime = true;
 int t = sqrt(a).floor();
 for (int i = 2; i <= t; i++) {
  if (a % i == 0) {
   isPrime = false;
   break;
  }
 }
 isPrime
   ? print('Số $a là số nguyên tố.')
   : print('Số $a không là số nguyên tố.');
}