Bài tập Dart - Tìm số lớn nhất

Viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số thực a, b, c.

Cách 1. Chúng ta lần lượt đi so sánh giá trị max với từng số.

void main() {
 double a = 3.14, b = -5, c = 27;
 double max = a;
 if (max < b) max = b;
 if (max < c) max = c;
 print(max);
}

Cách 2. Sử dụng toán tử điều kiện.

void main() {
 double a = 3.14, b = -5, c = 27;
 print(((a>b)?a:b)>c?(a>b)?a:b:c); 
}

Cách 3. Không sử dụng toán tử so sánh.

void main() {
 double a = 3.14, b = -5, c = 27;
 double max = (a + b + (a - b).abs()) / 2;
 print((max + c + (max - c).abs()) / 2);
}