Bài tập Dart - Ngày đó là thứ mấy?

Viết chương trình nhập ngày, tháng, năm. Hãy cho biết ngày đó là thứ mấy.

import 'dart:io';

void main() {
 stdout.write('Mời bạn nhập ngày tháng theo định dạng YYYY-MM-DD, ví dụ 2021-05-27: ');
 DateTime n = DateTime.parse(stdin.readLineSync()!);
 switch(n.weekday){
  case 1: { print('Ngày $n là thứ Hai!'); break;}
  case 2: { print('Ngày $n là thứ Ba!'); break;}
  case 3: { print('Ngày $n là thứ Tư!'); break;}
  case 4: { print('Ngày $n là thứ Năm!'); break;}
  case 5: { print('Ngày $n là thứ Sáu!'); break;}
  case 6: { print('Ngày $n là thứ Bảy!'); break;}
  case 7: { print('Ngày $n là Chủ Nhật!'); break;}
 }
}