Bài tập Dart - Số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100

Viết chương trình in ra tất cả các số lẻ nhỏ hơn 100 trừ các số 5, 7, 93.

void main() {
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
    if ((i % 2 == 1) && (i!=5) && (i!=7) && (i !=93)) print(i);
  }
}