Bạn có thể sử dụng các IDE như Android Studio, Visual Studio Code hoặc SublimeText để chạy thử các chương trình dưới đây. Hoặc đơn giản nhất là truy cập dartpad để chạy thử chương trình ngay trên trình duyệt web mà không cần cài đặt.

Một số quy ước chung

 • Một câu lệnh Dart kết thúc bởi dấu chấm phảy ;
 • Một khối lệnh được đặt trong cặp ngoặc móc {}
 • Chú thích trên một dòng được viết sau kí tự //, chú thích trên nhiều dòng nằm giữa cặp ký hiệu /**/

Hàm main

Dart cũng giống như Java, mỗi chương trình Dart bắt đầu với một hàm main.

main(){
  print('Hello World');
}

hoặc có thể viết gọn lại sử dụng arrow function

main() => print('Hello World');

Các đoạn mã dưới đây, mặc định đều được đặt trong một hàm main()

Biến và các kiểu dữ liệu

Biến là gì?

Biến variable được dùng để lưu các đối tượng khi ứng dụng hoạt động, ví dụ như lưu tên của người dùng, lưu tên và số sản phẩm người dùng đang chọn mua…

Khởi tạo biến

Để khai báo (tạo) một biến, chúng ta sử dụng từ khoá chỉ kiểu của biến và theo sau là tên biến

String myName;
int myAge;

Hoặc thay kiểu của biến bằng từ khoá var và theo sau là tên biến

var myNname;
var myAge;

Lúc này, biến sẽ có kiểu là dynamic nếu không được gán giá trị khởi tạo. Nếu có giá trị khởi tạo thì biến sẽ nhận kiểu là kiểu của giá trị đó.

Từ khoá var khai báo một biến mà không chỉ ra kiểu của biến. Nếu chúng ta gán giá trị khởi tạo luôn khi khai báo thì Dart sẽ tự xác định kiểu của biến, và sau đó chúng ta không thể thay đổi kiểu của biến được nữa. Còn nếu chúng ta không gán giá trị khởi tạo thì Dart sẽ xác định kiểu của biến là dynamic

void main() {
 var a; //a có kiểu dynamic
 a = 123;
 a = 'Phuong';
 
 var b = 123; //b có kiểu int, là kiểu của số 123
 b = 'Phuong'; //Lỗi ở đây vì kiểu int không thể nhận giá trị kiểu String
}

Phép gán giá trị =

Để gán giá trị cho một biến, chúng ta sử dụng phép toán (toán tử - operator) = sau khi đã khai báo chúng.

myName = 'Phương';
myAge = 31;

Chúng ta cũng có thể vừa khai báo một biến vừa gán cho nó một giá trị khởi tạo

String name = 'Phương';
int age = 31;

Kể từ phiên bản 2.0 trở đi thì Dart yêu cầu null-safety, tức là bất cứ biến nào cũng cần được gán giá trị trước khi sử dụng, thay vì nhân giá trị mặc định null như các phiên bản trước. Do đó, chúng ta thường chọn cách gán giá trị khởi tạo ngay khi khai báo biến.

Các kiểu dữ liệu xây dựng sẵn built-in types trong Dart

Dữ liệu kiểu tĩnh (Static Types)

Kiểu dữ liệu Mô tả
int Dùng biểu diễn các số nguyên như 1 hoặc -98
double Biểu diễn các số thực như 3.14
bool Kiểu logic (Boolean) chỉ có hai giá trị truefalse
String Kiểu xâu (chuỗi) kí tự immutable (không thay đổi). Ví dụ có biến myName kiểu String đang lưu giá trị phuong và ta muốn thay đổi thành Phuong thì không thể thực hiện phép gán myName[0]=P mà bắt buộc thay đổi toàn bộ giá trị của biến myName='Phuong'
StringBuffer Kiểu xâu kí tự mutable (có thể thay đổi).
RegExp Kiểu biểu thức chính quy (Regular expressions)
List Dùng để biểu diễn các danh sách (còn được gọi là mảng, array). Các phần tử của danh sách được đặt trong cặp ngoặc [] chẳng hạn ['cam', 'bưởi', 'mướp', 'dưa hấu']
Map Dùng để biểu diễn các từ điển, mỗi phần tử của từ điển gồm có một cặp gọi là khoá key và giá trị value được đặt trong cặp ngoặc {}. Ví dụ {'one' : 'một', 'two' : 'hai', 3 : 'ba'}
Set Kiểu tập hợp, tương tự trong Toán học, mỗi phần tử của một tập hợp là duy nhất. Kiểu set cũng có các phép toán hợp, giao, hiệu tương tự như trong Toán học.
DateTime Dùng để biểu diễn các mốc thời gian (thời điểm)
Duration Dùng biểu diễn một khoảng thời gian (thời lượng)
Uri Uniform Resource Identifier
Error Error information

Dynamic Types

Từ khoá dynamic khai báo một biến với kiểu dynamic (kiểu động) giúp biến có thể chấp nhận mọi kiểu tĩnh (static type ở bảng trên).

Hằng số const

Để biểu diễn một hằng số trong Dart, chúng ta sử dụng từ khoá const và theo sau là tên của hằng số đó, ví dụ

const pi = 3.1415;
const 

Các hằng số là những giá trị cố định không thay đổi trong toàn bộ chương trình từ khi soạn thảo và khi chương trình chạy.

Biến final

Trong chương trình, có những biến chỉ được nhận giá trị một lần và không bao giờ thay đổi (chẳng hạn địa chỉ email của một người) thì chúng ta sử dụng từ khoá final thay cho var