Dart - Asynchronous Programming

Lập trình bất đồng bộ cho phép chương trình làm việc trong khi đợi các hành động khác hoàn thành. Một số ví dụ sử dụng lập trình bất đồng bộ

 • Lấy dữ liệu qua mạng
 • Các thao tác xử lí trong cơ sở dữ liêu
 • Đọc/ghi dữ liệu trong file.

Trong Dart, để xử lí bất đồng bộ, ta có thể sử dụng một trong hai cách:

 • Sử dụngawait, async với lớp Future
 • Sử dụng Future APIs

Sử dụng asycn, await

Future là gì?

An object representing a delayed computation.

Future là đối tượng được trả về của một hàm (phương thức) bất đồng bộ. Future có hai trạng thái: hoàn thànhchưa hoàn thành.

Chưa hoàn thành

Khi gọi một hàm bất đồng bộ, nó trả về một Future chưa hoàn thành. Future này đợi đến khi hàm đó xử lí xong, sau đó trả về giá trị hoặc lỗi.

/heading

String createOrderMessage() {
 var order = fetchUserOrder();
 return 'Your order is: $order';
}

Future<String> fetchUserOrder() =>
  // Imagine that this function is more complex and slow.
  Future.delayed(
   const Duration(seconds: 2),
   () => 'Large Latte',
  );

void main() {
 print(createOrderMessage()); // output: Your order is: Future<T>
}

Hoàn thành

Nếu hàm bất đồng bộ xử lí thành công, future sẽ hoàn thành với một giá trị, ngược lại nó hoàn thành với một lỗi.

Future<void> fetchUserOrder() {
// Imagine that this function is fetching user info
// and successfully done
 return Future.delayed(const Duration(seconds: 2),
   () => print("User order is...");
}

void main() async {
 fetchUserOrder();
 print('Fetching user order...');
}
Future<void> fetchUserOrder() {
// Imagine that this function is fetching user info
// but encounters a bug
 return Future.delayed(const Duration(seconds: 2),
   () => throw Exception('Logout failed: invalid ID'));
}

void main() asycn {
 fetchUserOrder();
 print('Fetching user order...');
}

Làm việc với Future: async và await

Để định nghĩa một hàm bất đồng bộ, sử dụng từ khóa async trước thân hàm

void printHelloMessage() async =>
 Future.delayed(const Duration(seconds: 2), () => print("Hello"));

Nếu hàm trả về một giá trị kiểu T, ta phải định nghĩa kiểu trả về của hàm đó là Future<T>

Future<String> createHelloMessage() async =>
  Future.delayed(const Duration(seconds: 2), () => "hello");

Để lấy giá trị trả về của Future, ta dùng await, tuy nhiên await phải được đặt trong hàm async. Khi một hàm async được gọi, các code sẽ được thực thi đồng bộ cho đến khi gặp await, đợi khi Future trả về giá trị rồi mới thực thi tiếp.

void main() async {
 await printHelloMessage();
 print("Hi");
}

// output:
// Hello
// Hi
void main() async {
 printHelloMessage();
 print("Hi");
}

// output:
// Hi
// Hello

Xử lí lỗi với try - catch

Future<void> printOrderMessage() async {
 try {
  var order = await fetchUserOrder();
  print('Awaiting user order...');
  print(order);
 } catch (err) {
  print('Caught error: $err');
 }
}

Future<String> fetchUserOrder() {
 // Imagine that this function is more complex.
 var str = Future.delayed(
   const Duration(seconds: 4),
   () => throw 'Cannot locate user order');
 return str;
}

Future<void> main() async {
 await printOrderMessage();
}

Sử dụng Future APIs

Constructor

 1. Future<T>(computation)

  Tạo ra một Future<T> object với kết quả là kết quả của hàm computaion

   var future = Future<String>(() => "Hello");
   // future is a Future object that completes
   // with the text "Hello" as a result
  
 2. Future<T>.delayed(Duration duration, FutureOr<T>)

  Trả về một FutureOr<T> (một Future<T> hoặc một giá trị kiểu T), hoàn thành sau thời gian durantion

   var future = Future<String>.delay(Duration(seconds: 2), () => "Hello world");
  

Method

 1. ***Future* `then(callback(T value), {onError: (error) => callbackError(error)})`**

  Gọi hàm callback() sau khi future hoàn thành, nếu gặp phải lỗi và tham số onError được truyền vào, thì sẽ gọi hàm callbackError,

   import 'dart:convert';
   import 'package:http/http.dart' as http;
    
   void main() {
    // http.get() method return a Future
    http
      .get(Uri.parse('https://api.dictionaryapi.dev/api/v2/entries/en/hello'))
      .then((res) => jsonDecode(res.body))
      .then((data) {
     print(data);
    });
    print("Fetching data...");
   }
  
 2. ***Future* `catchError(onError: callback(error)`**

  Phương thức này hoạt động giống như catch block khi sử dụng async - await. Nó trả về một Future, Future này khi hoàn thành trả về giá trị của Future gọi tới phương thức, hoặc gọi hàm callback nếu Future đó xảy ra lỗi.

   import 'dart:convert';
   import 'package:http/http.dart' as http;
    
   void main() {
    http
      .get(Uri.parse(
        'httpdadfas://api.dictionaryapi.dev/api/v2/entries/en/hello0')) 
      .then((res) => jsonDecode(res.body))
      .catchError((error) => print('bad request'));
    print('Fetching data...');
   }
  

  ### Static method

  1. ***Future<List>*** `**wait(Iterable futures)**`

    import 'dart:math';
       
    Future<bool> myTypedFuture(int id, int duration) async {
     await Future.delayed(Duration(seconds: duration));
     print('Delay complete for Future $id');
     return true;
    }
       
    void runMultipleFutures() async {
     var futures = <Future>[];
     for (int i = 0; i < 5; i++) {
      futures.add(myTypedFuture(i, Random(i).nextInt(10)));
     }
     final restuls = await Future.wait(futures);
     print(restuls);
    }
   
  2. ***Future* `any(Iterable features)`**
  3. null doWhile(FutureOr<T> action)