Kiểu xâu String trong Dart là gì?

Kiểu String trong Dart được sử dụng để biểu diễn chuỗi ký tự Unicode(UTF-16) (bạn có thể sử dụng các xâu có kí tự tiếng Việt hoặc bất cứ thứ tiếng nào mà sử dụng được với mã Unicode).

Để khai báo/sử dụng một xâu (từ giờ chúng tôi sẽ gọi trực tiếp là String) chúng ta sử dụng cách khai báo như trong bài Biến và các kiểu dữ liệu trong Dart, và đặt String đó trong cặp dấu nháy đơn ' hoặc cặp dấu nháy kép "

Ví dụ 'Phan Văn Phương' hoặc "là người đẹp trai nhất thế giới"

Theo gợi ý của Visual Studio Code, thì chúng ta nên sử dụng cặp dấu nháy đơn ' để bao nội dung của một String.

Nếu của String của bạn gồm nhiều dòng, có thể đặt chúng trong cặp nháy tam '''(gồm 3 dấu nháy đơn ') hoặc """ (gồm 3 dấu nháy kép "), ví dụ:

xau1 = '''đây là một String
nằm 
trên
nhiều dòng''';

xau2 = """mùa xuân sang có hoa anh đào
blah blah...
tôi là một con gà""";

Truy cập đến từng kí tự của String

Các kí tự của một String đều được đánh chỉ số từ 0 cho đến n-1, với n là độ dài của String, n được truy cập qua thuộc tính length

void main() {
 String viDu = 'abcdef';
 print(viDu.length); //kết quả 6
 print(viDu[2]); //kết quả 'c'
 print(viDu[0]); //kết quả 'a'
}

Kiểu String là một kiểu dữ liệu immutable, tức là kiểu dữ liệu không thể thay đổi. Do đó, các phép gán làm thay đổi nội dung của String đều không hợp lệ. Chẳng hạn với xâu viDu ở trên, nếu bạn cố tình gán viDu[2] = '3' thì Dart sẽ báo lỗi. Vậy nếu muốn thay đổi kí tự đó thì chỉ có cách là gán lại giá trị cho toàn bộ xâu.

void main() {
 String viDu = 'abcdef';
 print(viDu.length); //kết quả 6
 viDu[2] = '3'; //lỗi
 viDu = 'ab3def';
 print(viDu); //kết quả 'ab3def'
}

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nhiều phương thức (method) trên một String như nối, tách, cắt khoảng trống… của một String, vì khi đó thực ra String ban đầu không thay đổi mà kết quả của các phương thức này được gán vào một String mới!

void main() {
 String viDu = ' ab cdef  ';
 viDu.trim();
 print(viDu); //kết quả vẫn là ' ab cdef  '
 print(viDu.trim());//kết quả 'ab cdef', đã được cắt khoảng trống nhưng kết quả này k được gán cho viDu
}

Các kí tự đặc biệt của một String

 • Để viết một kí tự nháy đơn ' bạn có thể bao trong một String sử dụng cặp ngoặc nháy kép " và ngược lại, ví dụ
void main() { 
 print("đây là dấu nháy đơn ' này");
 print('còn đây là dấu nháy kép "');
}
 • Hoặc sử dụng kí tự thoát \ (string escape) cùng với các dấu nháy đó, cách này có thể sử dụng cho cả các kí tự đặc biệt khác khác như \ hoặc $
void main() {
 print('in các kí tự ~!@#%^&*() dễ oẹt');	//in các kí tự ~!@#%^&*() dễ oẹt
 print('các kí tự đặc biệt: \' \$ \\');	//các kí tự đặc biệt: ' $ \
 print('còn đây là kí tự xuống \n dòng');
}
 • Kí tự xuống dòng \n
 • Kí tự tab \t
 • Kí tự xóa kí tự liền trước \b
 • Kí tự trở về đầu của xâu \r
void main() {
 print('nu na nu nống\n cái cống nằm trong\ncon ong nằm ngoài\b\b\b\rủ khoai chấm\tmật');
}

Khi chạy chương trình, chúng ta thu được kết quả như sau:

kiểu xâu string trong dart flutter

Nội suy chuỗi (String Interpolation)

Sử dụng kí tự $ để nội suy nội dung của một xâu.

void main() {
 int a = 5;
 int b = 7;

 String ketQua = "Tổng của $a$b${a + b}";
 print(ketQua); //Tổng của 5 và 7 là 12
}

Các thuộc tính và phương thức của kiểu xâu String trong Dart

Các thuộc tính của kiểu xâu String trong Dart

 • length cho độ dài của một String
 • isEmpty kiểm tra xem một String có là xâu rỗng hay không
 • isNotEmpty kiểm tra xem một String có khác xâu rỗng hay không
void main() {
 String viDu = 'Phuong';
 print(viDu.length); //kết quả 6
 print(viDu.isEmpty); //kết quả false
 print(viDu.isNotEmpty); //kết quả true
}

Các phương thức của kiểu String trong Dart

Lưu ý rằng kiểu xâu String trong Dart là immutable, nên các phương thức đều trả về một xâu mới, còn xâu ban đầu thì không hề thay đổi.

Lấy xâu con trong Dart

Sử dụng phương thức subString(i,j) để lấy ra một xâu con từ chỉ số i tới chỉ số j-1 của xâu đã cho.

void main() {
 String xauMe = 'abcdefgh';
 String xauCon = xauMe.substring(2,5);
 print(xauCon);//kết quả 'cde'
}

Kiểm tra xâu có chứa một xâu con

Sử dụng phương thức s.contains(c,[int startIndex = 0]) để kiểm tra xem xâu s có chứa xâu con c hay không, tính từ vị trí startIndex. Nếu không cung cấp tham số startIndex thì nó nhận giá trị mặc định là 0 , tức là tìm kiếm từ đầu của xâu ban đầu. Kết quả trả về là kiểu bool. Bạn cũng có thể sử dụng biểu thức chính quy RegExp cho xâu con c.

void main() {
 String viDu = 'Mua dong cua anh';
 print(viDu.contains('dong')); //kết quả true
 print(viDu.contains('dong', 5)); //kết quả false
 print(viDu.contains(RegExp(r'[A-Z]'))); //kết quả true
}

Lấy vị trí đầu tiên của xâu con

Sử dụng phương thức s.indexOf(c,[int start = 0]) để lấy vị trí đầu tiên của xâu con c trong xâu s. Kết quả trả về là số nguyên chỉ vị trí đầu tiên tìm thấy xâu con, nếu không tìm thấy thì trả về -1.

void main() {
 String viDu = 'Mua dong cua anh';
 print(viDu.indexOf('dong')); //kết quả 4
 print(viDu.indexOf('dong', 5)); //kết quả -1
 print(viDu.indexOf(RegExp(r'[A-Z][a-z]'))); //kết quả 0 
}

Lấy vị trí cuối cùng của xâu con

Tương tự indexOf(c,[int start = 0]), ta sử dụng phương thức lastIndexOf(c,[int? start]) để tìm kiếm ngược từ cuối xâu về đầu xâu.

Chuyển đổi sang chữ hoa, chữ thường

 • toLowerCase() trả về một xâu mới dạng chữ thường của xâu ban đầu
 • toUpperCase() trả về một xâu mới dạng chữ HOA của xâu ban đầu

Cắt khoảng trắng

 • trim() dùng để cắt các khoảng trắng (cấu cách, dấu tab, kí tự xuống dòng) ở 2 đầu của xâu
 • trimLef()trimRight() dùng để cắt các khoảng trắng (cấu cách, dấu tab, kí tự xuống dòng) ở đầu bên trái, đầu bên phải của xâu
void main() {
 String str1 = ' \n \t Mua Xuan sang co hoa anh dao\n  ';
 print('|' + str1.trim() + '|');
 print('|' + str1.trimRight() + '|');
 print('|' + str1.trimLeft() + '|');
 print('|' + str1 + '|');
}

Nối hai xâu trong Dart

Bạn có thể sử dụng toán tử + để nối hai xâu String trong Dart.

void main() {
 String str1 = 'Xuân Hạ Thu Đông';
 String str2 = '... Rồi Lại Xuân';
 print(str1 + str2);//kết quả 'Xuân Hạ Thu Đông... Rồi Lại Xuân'
}

Tách một xâu trong Dart thành danh sách

Sử dụng phương thức split(kí_tự_tách) để tách một String thành danh sách List các xâu con, ngăn cách nhau bởi kí_tự_tách

void main() {
 var text = "mùa xuân sang có hoa anh đào";

 var parts = text.split(' ');
 print(parts);

 print(text);
}

Nếu kí_tự_tách là xâu rỗng thì xâu ban đầu sẽ được tách thành danh sách gồm từng kí tự của nó

void main() {
 var word = 'abcdefgh';

 var words = word.split('');
 print(words);//kết quả [a, b, c, d, e, f, g, h] 
}

Thay thế xâu con

Sử dụng phương thức replaceAll(s, t) để thay thế tất cả các xâu con s bởi xâu t trong xâu ban đầu. Đương nhiên, kết quả trả về là một xâu mới, còn xâu ban đầu vẫn không thay đổi.

void main() {
 String str1 = 'Mua Xuan sang co hoa anh dao';
 print(str1.replaceAll('Xuan', 'Dong'));//kết quả 'Mua Dong sang co hoa anh dao'
 print(str1); //vẫn là 'Mua Xuan sang co hoa anh dao'
}

Dùng phương thức replaceFirst(s, t, [startIndex = 0]) để thay thế tất cả các xâu con s bởi xâu t trong xâu ban đầu kể từ vị trí startIndex. Nếu không cung cấp tham số startIndex thì nó nhận giá trị mặc định là 0 , tức là tìm kiếm từ đầu của xâu ban đầu. Đương nhiên, kết quả trả về là một xâu mới, còn xâu ban đầu vẫn không thay đổi.

Chuyển số sang xâu

Bạn sử dụng hàm toString() đối với các đối tượng kiểu số để chuyển một số sang xâu.

void main() {
 print(5); //kết quả 5
 print(5.runtimeType); //kết quả int
 print(5.toString()); //kết quả 5, nhưng đây là kiểu String
 print(5.toString().runtimeType); //kết quả String
}

Lưu ý rằng phương thức này cũng có thể sử dụng trên các object khác. Khi đó kết quả trả về thường là thông tin của object đó, chẳng hạn:

void foo() {
 print('Example function');
}

void main() {
 print(foo.toString()); //kết quả Closure 'foo'
}

Duyệt qua các kí tự của String

Phương thức runes trả về một Iterable gồm các mã Unicode của từng kí tự trong xâu. Kết hợp phương thức runes với vòng lặp for, chúng ta có thể duyệt qua từng kí tự của xâu.

void main() {
 var word = 'abcdefgh';

 print(word.runes); //kết quả (97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104)
 for (var c in word.runes) {
  print(String.fromCharCode(c));
 }

 for (var c in word.runes) {
  print(c);
 }
}

Hoặc ta có thể tách một xâu ra thành một List rồi duyệt qua từng phần tử của List

void main() {
 var word = 'abcdefgh';

 var words = word.split('');
 print(words);//kết quả [a, b, c, d, e, f, g, h]
 
 for (var c in words) {
  print(c);
 }
}

Nếu không thích, chúng ta có thể duyệt qua bằng vòng for thông thường

void main() {
 var word = 'abcdefgh';
 
 int l = word.length;
 for(int i = 0; i < l; i++){
  print(word[i]);
 } 
}