Bài tập Dart - Liệt kê các số của dãy Fibonacci

Viết chương trình liệt kê n số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci không sử dụng hàm.

// Viết chương trình liệt kê n số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci không sử dụng hàm.
void main() {  
  const int n = 100;
  int count = 2;
  int a = 1, b = 1, c;
  count++;
    print('Số thứ 1 : 1');
    print('Số thứ 2 : 1');
  while(count <= n-2){
    c = a + b;
    count++;
    print('Số thứ $count : $c');
    a = c + b;
    count++;
    print('Số thứ $count : $a');
    b = a + c;
    count++;
    print('Số thứ $count : $b');
  }
}