Bài tập Dart - Liệt kê các số của dãy Fibonacci

Viết chương trình liệt kê n số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci không sử dụng hàm.

// Viết chương trình liệt kê n số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci không sử dụng hàm.
void main() { 
 const int n = 100;
 int count = 2;
 int a = 1, b = 1, c;
 count++;
  print('Số thứ 1 : 1');
  print('Số thứ 2 : 1');
 while(count <= n-2){
  c = a + b;
  count++;
  print('Số thứ $count : $c');
  a = c + b;
  count++;
  print('Số thứ $count : $a');
  b = a + c;
  count++;
  print('Số thứ $count : $b');
 }
}