Để học ngôn ngữ lập trình Dart, bạn có thể sử dụng các dịch vụ biên dịch code online như DartPad. Ở đây, chúng tôi sử dụng Windows với cửa sổ dòng lệnh CMD (Command Promt)

Tạo tệp lưu chương trình Dart

Bạn có thể sử dụng các chương trình soạn thảo văn bản bất kỳ để viết code, chúng tôi khuyên dùng Visual Studio Code, Android Studio… Chúng tôi sử dụng Sublime Text 3.

Tạo và lưu một tệp với tên là hello_world.dart trong đó chứa chương trình sau:

void main() {
    print('Hello, World!');
    print('I\'m Phuong');
} 

Chạy chương trình Dart trong CMD

Trong cửa sổ CMD, bạn chuyển đến thư mục chứa tệp hello_world.dart ở trên và gõ lệnh dart hello_world.dart Sau đó bấm Enter.

Kết quả trả về như hình sau: