1. Cách hiển thị công thức Toán trên website bất kì

Để hiển thị công thức toán trên website, chúng ta sẽ sử dụng thư viện MathJax. Bạn chỉ việc thêm đoạn mã sau vào phần giữa cặp thẻ <head></head>

<script type="text/javascript" src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">
MathJax.Hub.Config({
extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],
displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],
},
});
</script>

Khi đó, muốn hiển thị công thức toán, bạn sử dụng cách gõ LaTEX và đặt công thức muốn hiển thị

  • công thức trên cùng dòng văn bản trong cặp dấu $, hoặc \(\) ví dụ
Cho phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ hoặc \(ax^2 + bx + c = 0\)
  • công thức nằm riêng trên một dòng trong cặp dấu $$, hoặc \[\] ví dụ
Cho phương trình bậc hai $$ax^2 + bx + c = 0$$ hoặc \[ax^2 + bx + c = 0\]

2. Cách hiển thị công thức Toán trên website Wordpress

Nguyên tắc vẫn là làm như trên, nhưng nhiều bạn không truy cập được vào hosting thì bạn cần đăng nhập Wordpress bằng tài khoản quản trị rồi thực hiện:

  1. Chọn Appearance (Giao diện)
  2. Chọn tiếp Theme Editor (Sửa giao diện)

image-20210826105952558

  1. Bên góc trên tay phải, bạn chọn đúng tên theme muốn sửa
  2. Chọn tệp header.php

image-20210826110210672

  1. Trong tệp header.php bạn tìm đến cặp thẻ <head></head> rồi làm tiếp như phần 1.
  2. Cuối cùng, chọn Update File để lưu lại các thay đổi.

image-20210826110505946